REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ M.O.S.iR.

Zarządzenie Nr 19/2012

DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach

z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ogólnego Imprez                                                                                                                                                Sportowych organizowanych lub/i współorganizowanych przez                                                                                                                                         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach

REGULAMIN OGÓLNY

 IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH

lub/i WSPÓŁORGANIZOWANYCH

przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach

 

 

I. Cel i zadania:

 1. Aktywne uczestnictwo dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zawodach sportowych.
 2. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym doskonalenia umiejętności sportowych oraz rywalizacji sportowej.
 3. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Ząbki.
 4. Popularyzacja sportu i rekreacji.
 5. Popularyzacja aktywności fizycznej jako sposobu spędzania czasu wolnego.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

II. Organizator / Współorganizator:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

lub / i

 1. Inne organizacje (podmioty) prowadzące działalność w zakresie sportu, wypoczynku, turystyki i rekreacji oraz w innym zakresie.

 

III. Procedura wyłaniania organizatora:

 1. Organizacja imprezy może być powierzona w całości jednej organizacji (podmiotowi), która zadeklaruje jej przeprowadzenie.
 2. Organizacja imprezy może być przeprowadzona na zasadzie współorganizacji, wspólnie przez organizację (podmiot) i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

IV. Zgłoszenia i uczestnictwo:

 1. W imprezach sportowych prawo startu mają osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w sposób przewidziany dla danej imprezy, zgodnie z regulaminem szczegółowym danej imprezy:

1)      warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w imprezie w przypadku osoby niepełnoletniej jest podpisanie oświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna, iż osoba ta posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w danej imprezie oraz akceptacja regulaminu danej imprezy (podczas wpisywania na listę uczestnictwa lub dostarczenie w/w oświadczenia w formie wyznaczonej w regulaminie imprezy);

2)      warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w imprezie w przypadku uczestników pełnoletnich jest podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w danej imprezie oraz akceptacja regulaminu danej imprezy (podczas wpisywania na listę uczestnictwa lub dostarczenie w/w oświadczenia w formie wyznaczonej w regulaminie imprezy);

 1. Zawodników podczas udziału w imprezie obowiązuje strój i obuwie sportowe, przewidziane dla danej imprezy.
 2. Podczas imprezy organizowanej (współorganizowanej) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń osób prowadzących imprezę i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
 3. Uczestnicy imprez mają bezwzględny obowiązek przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów na których przeprowadzana jest impreza oraz przepisów bhp i p. poż. obowiązujących w danych obiektach. W przypadku nie stosowania się do postanowień regulaminu imprezy oraz regulaminów obowiązujących w danych obiektach, jak również do poleceń prowadzących lub pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, uczestnicy mogą zostać wykluczeni z zajęć prowadzonych w ramach imprezy.
 4. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne.


V. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika:

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, nr 133, poz. 833) organizator (współorganizator) imprezy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników imprezy innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestników imprezy będą jednak przetwarzane przez organizatora (współorganizatora) w celach organizacyjnych, porządkowych, marketingowych i dokumentacyjnych.
 2. Wzięcie udziału w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora (współorganizatora). Uczestnik imprezy jednocześnie oświadczają, że znane jest mu prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
 3. Organizator (współorganizator) zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie oraz na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez organizatora (współorganizatora), w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez organizatora, w publikacjach organizatora (współorganizatora), a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez organizatora (współorganizatora) a ich wykorzystanie w innym celu nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w przypadku użycia ich wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawa do wynagrodzenia.
 5. Administratorem danych osobowych jest organizator (współorganizator) danej imprezy.

 

V. Odpowiedzialność:

 1. Organizator (współorganizator) imprezy oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają wyłącznie charakter edukacyjny i popularyzacyjny. Organizator (współorganizator) nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników imprezy informacji lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 1. Organizator (współorganizator), gospodarze i uczestnicy imprez winni dołożyć wszelkich starań by przeprowadzone imprezy były wzorem dobrej organizacji: przygotowanie, dekoracja i nagłośnienie obiektów sportowych, zabezpieczenie szatni, zapewnienie właściwej obsady sędziowskiej i opieki medycznej, uroczyste otwarcie i zamknięcie imprezy, uroczysta dekoracja zwycięzców oraz właściwe zachowanie się kibiców.
 1. Organizator (współorganizator) nie ponosi odpowiedzialności za udział uczestników w imprezie niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu danej imprezy i szkody tym spowodowane.

 

 

 

 

 

DYREKTOR

 

/Jacek Romańczuk/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.