§ 1

 1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową zlokalizowane jest przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 i zarządzane przez Dyrektora M.O.S.iR.
 2. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do zmroku lub godziny 20.00, a w soboty i niedziele od godziny 9.00 do zmroku lub godziny 20.00.

§ 2

Z boiska mogą korzystać nieodpłatnie dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół, członkowie klubów sportowych i osoby prywatne z terenu Miasta Ząbki. Pierwszeństwo mają grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji.

 § 3

 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze M.O.S.iR. lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z pracownikiem M.O.S.iR, w przypadku, gdy boisko jest wolne.
 2. Pracownik M.O.S.iR. prowadzi harmonogram i ewidencję wykorzystania obiektu.
 3. Rezerwacji można dokonać w biurze M.O.S.iR. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 ? 15.30, tel. +48 790 247 237.

§ 4

 1. Na boisku są wyznaczone pola do gry:
  1. W piłkę siatkową (jedno pole)
  2. W piłkę koszykową (dwa pola)
  3. W piłkę ręczną (jedno pole).
 2. Obiekt wyposażony jest w urządzenia sportowe do gry: w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

§ 5

Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i boiska czuwa wyznaczony przez Dyrektora M.O.S.iR. pracownik, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

§ 6

 1. Osoby korzystające z boiska przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Osobami korzystającymi z boiska są zarówno zawodnicy ? grający, jak też widzowie – kibice. Osoba odpowiedzialna za grupę odpowiada za WSZYSTKICH korzystających z boiska. Osobą odpowiedzialną za grupę jest osoba pełnoletnia, wprowadzająca grupę na boisko, posiadająca zgody prawnych opiekunów osób niepełnoletnich na odbywane zajęcia i wpisana do ewidencji o której mowa w § 3 pkt. 2 regulaminu.
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na terenie boiska i terenu przyległego.
 5. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.
 6. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu M.O.S.iR. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do:
  1. Dokonania wpisu do ewidencji korzystających z boiska znajdującego się u pracownika M.O.S.iR. z podaniem stanu liczebnego grupy oraz daty i godziny odbywania zajęć.
  2. Okazania dokumentu ze zdjęciem pracownikowi M.O.S.iR. w celu potwierdzenia tożsamości,
  3. Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
  4. Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń spowodowanych przez swoją grupę.
 8. Dyrektor oraz pracownicy M.O.S.iR. nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§ 7

 1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego na płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty”, „lanki” oraz kolcy, szpilek i butów o ostrych lub twardych podeszwach itp.
 2. Wobec osób korzystających z obiektu, nieprzestrzegających niniejszego regulaminu, zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Wobec takich osób Dyrektor M.O.S.i R. może wprowadzić zakaz korzystania z obiektu.
 3. ZABRANIA SIĘ:
  Na terenie boiska obowiązuje zakaz:

  • palenia tytoniu,
  • spożywania napojów alkoholowych,
  • przyjmowania środków odurzających,
  • przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
  • zaśmiecania  i niszczenia obiektu
  • spożywania posiłków oraz używania gum do żucia
  • użytkowania obiektu sportowego przed dokonaniem czynności wymienionych w § 6 pkt 7
  • poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, motorowerach, motocyklach itp. oraz wprowadzania wózków dziecięcych
  • wchodzenia na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe,
  • wprowadzania psów,
  • korzystania z boiska w godzinach nocnych (po zmroku lub godzinie 21.00)
  • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników
  • ustawiania na płycie boiska stolików, krzeseł itp.
  • przeszkadzania zorganizowanym grupom,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wykorzystywania boiska i urządzeń sportowych niezgodnie z przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 8

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 9

Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych.

§ 10

Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 11

Regulamin obowiązuje od 01.09.2010 r.

Nadchodzące wydarzenia