REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W ZĄBKACH

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miasteczko Ruchu Drogowego, zwane dalej „Miasteczkiem”, jest administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach z siedzibą przy ul. Słowackiego 21, zwanym dalej „MOSiR”.
 2. Każda osoba korzystająca z Miasteczka przed rozpoczęciem korzystania, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego zasad.
 3. Miasteczko jest czynne w okresie: od 1 kwietnia do 31 października, w godzinach od 8.00 do zachodu słońca. Dyrektor  MOSiR może wyznaczyć inne okresy i godziny użytkowania, mając w szczególności na uwadze warunki atmosferyczne.
 4. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z Miasteczka.
 5. Zabrania się wjeżdżania na teren Miasteczka pojazdami mogącymi uszkodzić jego nawierzchnię oraz infrastrukturę.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z Miasteczka jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Miasteczka dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem ciała (kaski ochronne, nakolanniki, nałokietniki, rękawice).
 3. Korzystanie z Miasteczka dozwolone jest dla dzieci powyżej 3 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Miasteczka jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Z Miasteczka mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane (grupy szkolne lub przedszkolne) jedynie pod opieką kadry pedagogicznej, rodziców, opiekunów.
 5. Osoby korzystające z Miasteczka nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, a także osób towarzyszących.
 6. Osoby korzystające z Miasteczka muszą zwracać bezwzględną uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia.
 7. Podczas korzystania z Miasteczka nie wolno pozostawiać na nim żadnych przedmiotów lub sprzętu, które mogłyby utrudniać jego funkcjonowanie lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
 8. Wszyscy użytkownicy powinni podporządkować się osobom odpowiedzialnym za prowadzenie zajęć lub nadzór na terenie Miasteczka.
 9. Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu po zakończeniu zajęć grup zorganizowanych.
 10. Przed przystąpieniem do grupowego korzystania z Miasteczka, opiekun lub osoba przeprowadzająca egzamin na kartę rowerową, dokonuje we właściwym rejestrze prowadzonym przez ICSiR wpisu potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wskazuje nazwę szkoły lub przedszkola oraz liczbę osób korzystających z Miasteczka.
 11. Każdy użytkownik Miasteczka jest zobowiązany do korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia MOSiR o zauważonych uszkodzeniach lub zniszczeniach w trosce o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników.

§ 3
ZAKAZY

 1. Na terenie miasteczka zabrania się:
  • korzystania z Miasteczka poza uzgodnionymi godzinami,
  • instalowania indywidualnych urządzeń i sprzętu nie będącego na wyposażeniu Miasteczka,
  • korzystania z urządzeń oznakowanych jako zepsute lub uszkodzone,
  • przebywania na terenie Miasteczka w stanie po spożyciu alkoholu/użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub środka odurzającego,
  • wnoszenia i spożywania na terenie Miasteczka napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • wchodzenia w butach na wysokim obcasie (szpilki).
 2. Na terenie Miasteczka obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • wprowadzania zwierząt;
  • wnoszenia opakowań szklanych,
  • niszczenia elementów wyposażenia Miasteczka,
  • niszczenia/wspinania się po elementach Miasteczka (m.in. słupach, znakach, itp.).
  • niszczenia zieleni,
  • zaśmiecania terenu Miasteczka,
  • korzystania z Miasteczka, kiedy warunki atmosferyczne mogą zagrażać zdrowiu lub życiu użytkowników obiektu (opady deszczu i śniegu, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, oblodzenie, itp.).

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powodujące szkodę na osobie korzystającej z Miasteczka lub w mieniu osoby korzystającej z Miasteczka, które wystąpiły w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. MOSiR nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na terenie Miasteczka.
 3. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników Miasteczka albo zniszczenia mienia, korzystający z Miasteczka zobowiązany jest zawiadomić odpowiednie służby.

 

Telefony alarmowe:

– M.O.S.iR.: 790-247-237

– Straż Miejska: 22 5109 825

– Telefon alarmowy: 112

DYREKTOR MOSiR
/Jacek Romańczuk/

Nadchodzące wydarzenia