Szanowni Mieszkańcy Ząbek

  • Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki i zameldowanych pod wspólnym adresem na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
  • Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.
  • Wsparcie Rodziny Wielodzietnej będzie polegać na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu następujących zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:
  1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
  2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
  3. 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie.
  4. 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej  formy pomocy  dożywiana w szkole
  • Zgodnie z § 8  cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. realizacja tego programu nastąpi pod warunkiem i nie wcześniej  niż po  przeznaczeniu przez Powiat Wołomiński środków  na realizację tego  programu w Mieście Ząbki w wysokości nie  mniejszej niż 30 % przewidywanych kosztów.
  • Biorąc powyższe pod  uwagę, informuję Państważe o terminie i miejscu składania wniosku o wydanie  Powiatowej Karty Rodziny, jak i o  wzorze ww. wniosku, poinformujemy Państwa po pozytywnym rozpatrzeniu przez Starostę Wołomińskiego,  wniosku złożonego przez Burmistrza  Miasta Ząbki   do Starosty Wołomińskiego w Starostwie Powiatowym  w Wołominie   ul. Prądzyńskiego 3, o przyznanie dotacji na ten cel.
  • Jednocześnie nadmieniam, że przyjęcie przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej  Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl, związane jest ściśle z  przyjęciem przez Powiat Wołomiński – Uchwały Nr XXI-235/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. dotyczącego ?Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl?, który przewiduje szereg działań podejmowanych przez Powiat Wołomiński na rzecz rodziny, mających na celu tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju rodziny wielodzietnej oraz  kształtowania jej pozytywnego wizerunku w najbliższym środowisku lokalnym.

          Z poważaniem Burmistrz Miasta Ząbki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.