Poszukujemy Animatorów Sportu

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie .

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych , niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie .

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku .

4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy , trenerzy , nauczyciele wychowania fizycznego , organizatorzy zajęć i zawodów posiadający stosowne uprawnienia , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

5. Dokładność w wykonywaniu zadań , uprzejmość , obowiązkowość , punktualność , dyspozycyjność.

II. Zakres i sposób wykonywania zadania na stanowisku :

1. Inicjowanie , organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych , w tym dla :

-dzieci i młodzieży ,

-osób dorosłych i seniorów ,

-osób niepełnosprawnych ,

-rodzin.

2. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych , gier i zabaw ruchowych , pokazów i konkursów sportowych , a także organizowanie i przeprowadzenie imprez z okazji

-” Dnia dziecka”,

-„Lato w mieście na sportowo „

-turnieje piłkarskie dla dzikich drużyn i innych uzgodnionych i zatwierdzonych przez M.O.S.iR.

-form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych godzin pracy w uzgodnieniu z M.O.S.iR.

3. Realizowanie w okresie jednego miesiąca przez jednego animatora minimum 80 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Raporcie Animatora Orlika„.

4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Raporcie Animatora Orlika„ przeprowadzenia minimum 40 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej z operatorem programu.

5. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Raporcie Animatora Orlika„ przeprowadzenia minimum 40 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Miastem Ząbki , a animatorem.

6. Współpraca z dyrektorami szkół , organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.

7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

8. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

9. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje animatorów.

10. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. Życiorys ( CV )

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Umiejętność komunikowania się , kreatywność.

2. Kurs pierwszej pomocy przed medycznej.

3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora zostanie określony przez M.O.S.iR.

4. Planowany okres zatrudnienia : maj – grudzień 2016 r. lub inny wskazany przez M.O.S.iR.

5. Miejsce wykonywania pracy – BOISKO ORLIK w Ząbkach przy ul. Batorego 11.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku godz. 16.00 na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  05 – 091 Ząbki ul. Słowackiego  21 z adnotacją : „ Nabór na stanowisko Animator – Moje Boisko Orlik 2012 na 2016 rok . ”. Oferty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane .  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor M.O.S.iR.

/-/ Jacek Romańczuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.