REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI KONFERENCYJNEJ
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W ZĄBKACH

 1. Przebywający na sali konferencyjnej zwanej dalej salą zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
 2. Korzystający z sali zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających w budynku Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego znajdującego się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz do przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki.
 3. Poprzez użyczenie sali należy rozumieć zgłoszenie przez organizatora woli użytkowania sali oraz potwierdzenie rezerwacji po przez wypełnienie Formularza rezerwacji sali konferencyjnej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Sala otwierana jest najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 5. Zwrot użytkowanej przez organizatora sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia użytkowania sali po czym pracownik M.O.S.iR. wraz z organizatorem sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.
 6. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego.
 7. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.
 8. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tej sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi M.O.S.iR..
 9. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
 10. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 11. Organizator jest zobowiązany do :
  1. utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia,
  2. usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu wydarzenia,
  3. posprzątania sali,
  4. pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie w jakim została przekazana.
 12. Niedozwolona jest zmiana wystroju sali, przestawianie stołów, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji.
 13. Wszelkie prace podejmowane w sali związane z organizacją spotkań (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji spotkania – np. standów i stoisk reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu.
 14. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w budynku.
 15. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący. Należy dbać o przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom prowadzącego.
 16. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 17. Za rzeczy pozostawione na sali kierownictwo M.O.S.iR. nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

Nadchodzące wydarzenia